Regulamin serwisu

§1 Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Sun Kiss Travel z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-620, ul. Puławska 100, działając jako agent turystyczny zwany dalej SunKiss.pl

1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej SunKiss.pl. („System Rezerwacji Internetowej”)

1.3. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w Centrum Rezerwacji Sunkiss.pl pod numerem wskazanym na stronie Serwisu oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

1.4. Prezentowane na stronach internetowych Sunkiss.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§2 Zasady ogólne zakupu wycieczek

2.1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność

2.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4. Sunkiss.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

2.5. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

2.6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za wycieczkę turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń.

2.7. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez Sunkiss.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

3.2. Sunkiss.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do, nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Sunkiss.pl), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym

3.3 Wysyłając Sunkiss.pl Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Sunkiss.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Sunkiss.pl usług marketingowych polegających na promowaniu usług Sunkiss.pl i jego partnerów.

3.4 W odniesieniu do Państwa danych osobowych Sunkiss.pl stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.5 Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.6 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Sunkiss.pl zawiera Polityka Prywatności

3.7 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§4 Założenie rezerwacji

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się przez:

Internet

4.1.1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej określacie Państwo parametry interesującej Was wycieczki turystycznej.

4.1.2. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo do formularza rezerwacji („Formularz”), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.1.3. Po wprowadzeniu danych powinni Państwo w dolnej części Formularza zaznaczyć, że akceptujecie – po uprzednim zapoznaniu się:

– zapisy niniejszego Regulaminu

– warunki uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej, do których link znajduje się na Formularzu.

– informację, że dla Państwa bezpieczeństwa, w razie ewentualnej reklamacji świadczeń zawartych w umowie, prosimy o podpisanie i odesłanie umowy faxem pod numer +22 8447395 lub na adres info@sunkiss.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa wylot

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Sunkiss.pl m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej wycieczki i jej składników, terminu, dostępności wycieczki, zakresu świadczeń objętych ceną i warunków uczestnictwa w niej danego Organizatora.

W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna Sunkiss.pl zatwierdza wpłatę dokonaną przez Państwa, a następnie dokonuje rezerwacji w systemie organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Biurem Podróży a komplet dokumentów: umowa, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji otrzymujecie Państwo na wskazany w Formularzu adres e-mailowy.

W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej wycieczki, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną pomiędzy rezerwacją założoną przez Państwa, a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie przez Centrum Rezerwacji Sunkiss.pl. Jeśli zaakceptują Państwo zmodyfikowane warunki wycieczki, a w szczególności jej cenę, to Sunkiss.pl zatwierdzi wpłatę dokonaną na poczet nowej ceny wycieczki turystycznej i po uzyskaniu wymaganej dopłaty lub po zwróceniu Państwu ewentualnej nadpłaty, prześle Państwu na wskazany adres e-mail komplet dokumentów: umowę, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji, co oznacza zawarcie umowy między Państwem a Biurem Podróży. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dokonanie zmiany w założonej rezerwacji to wówczas rezerwacja ta będzie anulowana bez kosztów przez Sunkiss.pl, a kwota wpłacona na poczet wycieczki turystycznej zostanie Państwu w całości zwrócona.

Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki doradca Sunkiss.pl kontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie). Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Państwa mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres info@sunkiss.pl lub faksem na numer 22 8447395.

Przesłanie do Sunkiss.pl mailem na adres info@sunkiss.pl lub faxem na numer +22 8447395 potwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

Na podstawie Państwa wpłaty nasz doradca wakacyjny potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku.

Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Biurem Podróży.

Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie do Sunkiss.pl Umowy faksem na numer: +22 8447395 lub po zeskanowaniu mailem na adres: info@sunkiss.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego Państwa wylot.

§5 Cena wycieczki turystycznej

5.1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności:

a.) opłatę za zakwaterowanie,

b.) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),

c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,

d.) podatki,

e.) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,

f.) inne zgodne z opisem wycieczki.

5.2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Sunkiss.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

5.3. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.

5.4. Finalna cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez Sunkiss.pl w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Sunkiss.pl ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

5.5. Sunkiss.pl zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym Sunkiss.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa wycieczki turystycznej.

§6 Formy płatności

6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wycieczkę:

– płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko niewielkiej zaliczki

– płatność całkowita

6.2. Wpłata zaliczki jest możliwa na ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej, ale zasady te są każdorazowo regulowane przez każdego organizatora. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu zawsze Doradcy Sunkiss.pl.

6.3. Przy wpłacie zaliczki, Doradcy Sunkiss.pl udzielą Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

6.4. W Sunkiss.pl mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

Przelew bankowy

Przelew internetowy

Karta kredytowa

Wpłata gotówkowa

Przekaz pocztowy

6.5.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji

Wpłata na konto wskazane w rezerwacji przyspiesza identyfikację Państwa wpłat.

6.5.2. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu wpisują Państwo numer rezerwacji nadany przez Sunkiss.pl przesłany Państwu drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.

6.5.3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem pod numer: +22 8447395 lub drogą elektroniczną na adres: info@sunkiss.pl wraz z następującymi danymi:

– numer płatności (rezerwacji),

– imię i nazwisko podróżnego.

6.5.4. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Doradcę Sunkiss.pl. Szczególnie w przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do Sunkiss.pl.

6.5.5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.

Płatność kartą kredytową

6.5.6. W przypadku płatności kartą kredytową otrzymają Państwo e-mailem link, które umożliwi Państwu autoryzację płatności. W Punkcie Obsługi Klienta płatność kartą kredytową jest realizowana przez tradycyjny terminal.

6.5.7. Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia wycieczki turystycznej jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Sunkiss.pl odpowiednim organom ścigania.

6.5.8. Wpisując dane karty kredytowej wyrażają Państwo zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za wycieczkę turystyczną. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.

Płatność gotówką

6.5.9. Wpłat gotówkowych można dokonywać w Punktach Obsługi Klienta Sunkiss.pl, których adresy znajdują się na stronie internetowej: www.sunkiss.pl

Płatność przekazem pocztowym

6.5.10. Płatność przekazem pocztowym dopuszczalna jest, jeżeli rezerwacja jest dokonywana na minimum 30 dni robocze przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej.

Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji

6.5.11. Wypełniając druk przekazu w tytule przelewu należy wpisać numer płatności/rezerwacji nadany przez Sunkiss.pl i przesłany do Państwa drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.

6.5.12. Potwierdzenie nadania przekazu należy przesłać faxem pod numer: +22 8447395 lub drogą elektroniczną na adres: info@sunkiss.pl wraz z następującymi danymi:

– numer płatności (rezerwacji),

– imię i nazwisko podróżnego.

Przekaz pocztowy należy nadać w najbliższym możliwym terminie po dokonaniu rezerwacji wycieczki turystycznej, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym.

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Dokumenty podróżne za zakupioną wycieczkę turystyczną – w zależności od Organizatora – mogą zostać dostarczone Państwu:

a.) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu,

b.) mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora wycieczki.

7.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez Doradcę Sunkiss.pl.

7.3. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą być wysyłane pod wskazany przez Państwa adres pocztowy lub dostarczone do Punktu Obsługi Klienta. Dokumenty podróżne nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej.

§8 Zmiana rezerwacji

8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy.

8.2. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej.

8.3. Dokonanie zmian w rezerwacji wycieczki turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail info@sunkiss.pl albo poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji Sunkiss.pl pod numerami telefonów +22 8447395

8.4. Doradca Sunkiss.pl dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa Organizatora imprezy.

9.2. Dokonując anulacji rezerwacji powinni liczyć się Państwo z możliwością wystąpienia kosztów anulacyjnych.

9.3. Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email info@sunkiss.pl albo telefonicznie pod numerami +22 8447395.

9.4. Doradca Sunkiss.pl anuluje rezerwację wykupionej przez Państwa wycieczki turystycznej, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki, i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

a.) W przypadku wystąpienia kosztów anulacyjnych muszą Państwo na piśmie upoważnić Sunkiss.pl do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacyjnych.

b.) Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

10.1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej.

10.2. Sunkiss.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.

10.3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Sunkiss.pl pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§11 Obsługa posprzedażowa

11.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Sunkiss.pl i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

11.2. Do 24 godzin przed wylotem Klient zobowiązany jest skontaktować się z Sunkiss.pl w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.

11.3. Sunkiss.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

§12 Postępowanie reklamacyjne

12.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Sunkiss.pl wycieczki turystycznej.

12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej. Przez fakt dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, nie ulegają zmianie strony stosunku zobowiązaniowego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi turystycznej, stąd wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinny być kierowane do Organizatora.

12.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Sunkiss.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Sunkiss.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.

12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Sunkiss.pl należy składać na adres Sunkiss.pl, ul. Puławska 100, Warszawa 02-620 w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy info@sunkiss.pl . Sunkiss.pl rozpatrzy Państwa reklamację w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania.

12.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

§13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sunkiss.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

13.3. Sunkiss.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Sunkiss.pl, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Sunkiss.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

13.4. Korzystając z usług świadczonych przez Sunkiss.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.